ESOGU Academic Open Access System

Sosyal medyanın davranışsal niyet üzerindeki etkisinde destinasyon imajının aracılık rolü

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yılmaz, Veysel
dc.contributor.author Olgaç, Serkan
dc.date.accessioned 2022-08-11T13:41:06Z
dc.date.available 2022-08-11T13:41:06Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11684/4443
dc.description.abstract Günümüzde, sosyal medya insanların iletişim kurmasında, gündemi takip etmesi ve bilgi alış-verişinde bulunmasında etkili olmaktadır. Sosyal medya bir destinasyonun olumlu imajını oluşturmada, imajını iyileştirmede ve turistlerin memnuniyetini ve destinasyonu tekrar ziyaret etme gibi davranışsal niyetlerini etkileyebilir. Çalışmada sosyal medya kullanımının davranışsal niyetlere olan etkisi bir model yardımıyla incelenmiştir. Türkiye kapsamında katılımcıların yer aldığı araştırmada destinasyon imajının aracılık etkisi ve cinsiyet, medeni durum, eğitim, yaş, gelir ve meslek kategorik değişkenlerinin düzenleyicilik etkileri araştırılmıştır. Bu tez çalışmasında gizil değişkenli modellerin uyumunun test edilmesinde ve gizil değişkenler arasındaki ilişkilerin tahmin edilmesinde regresyona dayalı kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Sonuçlarına göre sosyal medya ile destinasyon imajı ve davranışsal niyet arasında ve destinasyon imajı ile davranışsal niyet arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte destinasyon imajının sosyal medya ile davranışsal niyet arasında kısmi aracılık etkisi olduğu ve eğitim, gelir ve yaş değişkenlerinin düzenleyicilik rolü olduğu belirlenmiştir. Literatürde benzer konularda çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak sosyal medya ile davranışsal niyet değişkenleri arasında destinasyon imajının aracılık etkisi ve kategorik değişkenlerin düzenleyicilik etkileri üzerine elde edilen yeni tespitlerin literatüre ve gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir tr_TR
dc.description.abstract Today, social media is an effective medium for communicating, following current affairs, and exchanging information. Social media can contribute to the improvement or creation of a positive image for a destination, while also affecting tourists' satisfaction and intent to revisit the destination. In the present study, the effect of social media use on behavioral intentions is examined through a structural model. The mediation effect of the destination image and the moderating effects of the categorical variables of gender, marital status, education, age, income, and occupation are investigated in the study, performed on participants from Turkey. In this thesis, regression based partial least squares structural equation modeling was used to test the fit of models with latent variables and to estimate the relationships between the latent variables. According to the results, it was determined that there is a positive and significant relationship between social media and destination image and behavioral intention, and between destination image and behavioral intention. Additionally, the destination image was determined to have a partial mediation effect between social media and behavioral intention, and that the variables of education, income, and age were found to have a moderating role. There are many studies on similar subjects in the literature. However, it is thought that the new findings on the mediating effect of destination image between social media and behavioral intention variables and the moderating effects of categorical variables will contribute to the literature and future studies tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi tr_TR
dc.subject Sosyal Medya tr_TR
dc.subject Destinasyon İmajı tr_TR
dc.subject Davranışsal Niyet tr_TR
dc.subject Partial Least Squares Structural Equation Modeling tr_TR
dc.subject Social Media tr_TR
dc.subject Destination Image tr_TR
dc.subject Behavioral Intention tr_TR
dc.title Sosyal medyanın davranışsal niyet üzerindeki etkisinde destinasyon imajının aracılık rolü tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department ESOGÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Anabilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

| Yönerge | Kılavuz | İletişim |

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account