Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Şahin, Doğancan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Günümüz koşullarında teknolojinin gelişimi ile birçok değişim yaşanmakta ve yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte kitle iletişim araçları da evrilmektedir. Hızla gelişen ve değişen bu mecralarda, doğru iletişimin ...
 • Yıldız, Ahmet Bilgehan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu tezde, sanat ve felsefenin geçmişten günümüze ayrılmaz birlikteliğinden hareket edilerek bir kavram olarak seçilen tekerrür üzerinden bu iki disiplinin postmodern durumda birbirini besleyip beslemediği ele alınmıştır. ...
 • Alsamua, Mahir (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  “Queer Sinemada Atmosfer Yaratımı” konulu bu çalışmada, sözkonusu atmosferin yaratım süreci; temel sinematografik inşa öğelerinin yanı sıra, Queer sinema teorisi ve queer çalışmaları gibi kavramların yapı taşları ve ...
 • Gök, Serenay Anık (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada aile fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla oluşan fotoğrafik temsiller, göç ve bellek bağlamında incelenmiştir. Yeni medyanın göçmen aile fotoğraflarındaki temsil göstergelerinin aktarımındaki ...
 • Bozkurt, Kubilay (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma Fransız düşünür ve psikanaliz uzmanı Michel Foucault’nun “Heterotopya” kavramından yola çıkarak özellikle modern idealin neden olduğu yığılma sonucunda ortaya çıkan yersizyurtsuzlaşma durumunu ele almaktadır. ...
 • Yeşilyurt, Aysemin (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmamızda, varlığa içkin ‘oluş’ mefhumunun kuramsal ve estetik boyutta politik olarak nasıl kavramsallaşacağı incelenecektir. Bu sebepten ötürü , bazı düşünür ve sanatçıların bu mevzuya hangi odaklardan yaklaştıkları ...
 • Kaplan, Duygu Behice (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Fotoğraf medyumu, icadının ilk zamanlarından itibaren gerçeklikle özdeş bir kavramsallaştırmaya sahip olmuştur. Fotoğrafın sanat alanına dahil edilmesi, görsel nesnenin toplumsal etkisinin fark edilmesi ve teknolojinin ...
 • Savumlu, Melek Ekiz (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tarih boyunca insan, hikayeler ve ritüeller aracılığı ile bir topluluğun parçası olma, kendinden daha yüce bir şeye bağlanma, sevgisini ve saygısını sunma ihtiyacı hissetmiştir. Bu ihtiyaç aynı zamanda kendini var etme ve ...
 • Çetin, Volkan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada yeni medyanın sayısal video kullanımındaki etkileri, teknik, içerik ve benliğin sunumu bağlamında ‘youtuber’lar üzerinden incelenmiştir. Yeni medyanın iletişim biçimlerini değiştirmesiyle birlikte kültürel, ...
 • Uludağ, Ağıt Uğur (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada, sürrealist yaklaşımın romantik anlayışla ilişkisi bağlamında toplumsal olaylar ve dünya savaşlarının sanatçılar üzerindeki etkisi, psikolojinin sanat ile olan ilişkisi incelenmektedir. Günümüz dijital ...
 • Okursoy, Merve Kaya (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Sanayileşme süreci ile dünya toplumlarına yayıldığı görülen kitle kültürü, modern çağlara tüketimin endüstrileşmesi, zaman algısının muğlaklaşması, iletişimin sanal mecraya taşınması gibi dönüşümleri getirmiş ve bu gibi ...
 • Gürbüz, Ali Aycan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sağlıklı yaşam için vücudun gereksinimi olan besin öğelerinin yeterli ve dengeli oranda tüketilmesi beslenmeyi tanımlamaktadır. Büyüme ve gelişmenin temel unsurlarından biri olan beslenme, bilinçli yapılması gereken bir ...
 • Bekar, Aysu (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bir şehir markası yaratmak, şehrin ekonomik açıdan değer kazanması, yaşam kalitesinin arttırılması, tanınırlığının arttırılması ve fark yaratarak diğer şehirlere örnek olması bakımından önem taşımaktadır. Bir marka ...
 • Kobat, Ozan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmamız; XIX. yüzyılda kavramsallaşan ama insanlık tarihi kadar eski olan Kitsch beğenisini, XX. yüzyılın son çeyreğinde, sanatsal bir duyarlılık olarak kavramsallaşan Kamp’tan, duyarlılık ve beğeni olguları ...
 • Ay, Resul (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmada, Görsel İletişim Tasarımında Metafor Oluşturma ve Uygulama Süreçleri konusu ele alınmıştır. Araştırmada görsel iletişim ve metaforik anlatım arasındaki ilişki irdelenmiş, ulusal ve uluslararası tasarımcı ...
 • Gürsoy, Mehmet (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sanayi devrimiyle birlikte tüketimi merkeze alan kapitalist düşünce biçimi dünya geneline hâkim olmaya başlamış ve kitle iletişim teknolojilerinin propaganda araçları haline gelmesi toplumu aşırı tüketime yönlendirmiştir. ...
 • Soydan, Ozan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sanat ve tasarımda, klasik öğretide önce eskiz, sonra renkli çizimler, devamında eğer varsa üç boyutlu modellemeye geçiş önerilmektedir. Oysaki klasik öğretinin tam tersi yönünde ya da doğrudan ürün odaklı üretim de ...

View more