Enstitüler

 

Institutions

Bu bölüm içindeki alt bölümler

Güncel Gönderiler

 • Yetim, Fahri (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan yıkımlara rağmen Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilanı sonrasında Atatürk’ün hedef olarak tayin ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkma yolunda yapılan devrimlerle halkın ...
 • Orak, Alper (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-12)
  Günümüzde iklimlendirme amaçlı kullanılmakta olan cihazlar genel olarak buhar sıkıştırmalı cihazlar olup bu sistemleri çalıştırmak için gerekli enerji kaynaklarının basında elektrik enerjisi gelmektedir. Küçük hacimli ...
 • Bural, Sevinç Gökbulut (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu tezin konusu, Kur’an-Kerim’de yer alan Mekkî sûrelerde iman ile ahlâkın birbiriyle ilişkili olarak sunulması ve İslam Peygamberi’nin hedeflediği zihniyet değişiminin ve toplumsal değişimin bu ikisinin ayrılmaz bütünlüğü ...
 • Kaplan, İlyas (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  XIX. Yüzyıl‟da İslam hukuku alanında önemli isimlerden olan Abdülğani el-Ğuneymî el-Meydânî, kaleme aldığı birçok eserin yanında Hanefi mezhebinin temel eserlerinden olan Muhtasaru‟l-Kudûrî üzerine yazdığı el-Lübâb fî ...
 • Ayrım, Aysun (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-04)
  Bu çalışma kapsamında, ovaryum kanseri hücrelerinde (SKOV-3) fibronektine bağlı integrin aktivasyonunun ardından, hücre içi kalsiyum artışı ile ER stresi oluşturulmuş ve sonrasında muhtemel apoptotik etkiler araştırılmıştır. ...
 • Kılıç, İslam (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-01)
  Uyarlamalı Hız kontrol Sistemi (Adaptive Cruise Control, ACC) Gelişmiş Sürüş Destek Sistemlerinin (ADAS) altında yer alan diğer bir teknolojidir. ACC sisteminde, kontrol sistemi sürücünün istediği referans hızı araç ...
 • Uysal, Bilal (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada, Türkçede çatı kategorisinde yer alan ve dilbilgisinde üzerinde yeterince çalışma yapılmamış olan işteş çatı ele alınmıştır. Türkçede işteş çatı oluşturan yapılar ve işlevleri belirlenmeye çalışılmıştır. ...
 • Çetin, Osman Ali (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada; öncelikle dilbilim ve Türkoloji araştırmalarında zarflar betimlenmiş ardından sözcükselleşme ve gramerleşme teorileri açıklanmış, bu teoriler bağlamında eski Türk dili alanında asra, ınaru, içgerü, içre, ...
 • Aydınlı, Hülya Aksoy (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-06)
  Bu çalışmada larva yara tedavisinde en yaygın kullanılan Lucilia sericata türü ile uygulamada yeni olan L. cuprina türünün laboratuvar koşullarında yetiştirilmeleri, yaşam süreleri, farklı sıcaklık-nem değerlerinde, ...
 • Kökçü, Cansev Akkan (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-06)
  Sapanca Gölü’nün ekolojik kalitesinin, biyolojik parametrelerden makroomurgasızlar kullanılarak, Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda belirlenmesi amacıyla, Haziran 2011-Aralık 2013 tarihleri arasında 9 istasyondan mevsimsel ...
 • Kostakoğlu, Hilal (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Şükufe Nihal, mütareke dönemini yaşamış, millî mücadeleye destek olmuş ve uzun yıllar öğretmenlik yapmış biri olarak toplumu çok iyi gözlemlemiştir. Bu nedenle Şükufe Nihal’in öyküleri toplumu yansıtması yönünden incelenmeye ...
 • Kaleci, Burak (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-08)
  Bu çalışmada, bina içi ortamlarda, çok robotlu bir sistem için anlamsal tabanlı keşif algoritmaları geliştirmek amaçlanmıştır. Bina içi ortamlar, zeminin düz olduğu okul, hastane ve iş merkezi gibi yerler olabilir. Bununla ...
 • Yalaman, Gamze Öz (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Küreselleşmenin yoğun olarak yaşandığı günümüzde kayıt dışı ekonominin etkileri de artmakta ve önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle kayıt dışı ekonomi ile mücadele ülkelerin ekonomi politikalarında önemli ...
 • Doğan, Bilgehan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Türkiye Cumhuriyeti’nin çok partili siyasi hayata geçiş süreci 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlamış, 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıyla devam etmiş ancak yaşanan gelişmeler ...
 • Kırılmazkol, Hacer (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-02)
  Bu çalışmada, N-metilisatin tiyosemikarbazon ve 5-iyodoisatin tiyosemikarbazon türevleri sentezlenmiş olup ve elde edilen maddelerin yapıları IR, 1H-NMR , 13C-NMR elementel analiz metotlarıyla aydınlatılmıştır.
 • Gören, Rabia (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-03)
  Batı Anadolu genişleme bölgesinde yeralan Gediz Grabeni; güney kenarı diri faylarla sınırlı bir çöküntü alanıdır. Güney kenar fay sistemi, graben merkezine doğru kuzeye eğimli fayların oluşturduğu basamaklı bir yapıya ...
 • Döngel, Tuğçe (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-03)
  İmge erişimi, bir sorgu imgesine benzeyen imgeleri birçok imge arasından bulup sıralı bir şekilde döndürme işlemidir ve yapılan birçok çalışmaya rağmen hala tam olarak çözülemeyen zorlu bir bilgisayarlı görü alanıdır. İmge ...
 • Keskin, Pınar (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-08)
  Bu doktora tezi sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu tezde RLW denkleminin sayısal çözümleri zaman parçalanması için iki ve üç adımlı Adams Moulton, konum parçalanması için ise kuadratik, kübik, kuartik ve kuintik trigonometrik ...
 • Keskin, Kemal (ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-10)
  Artan çevre kirliliği, küresel ısınma ve enerji ihtiyacının artması ile ortaya çıkan enerji sıkıntısı, özellikle ulaşım sistemlerinde enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalara ağırlık verilmesine sebep ...
 • Zeren, Fatma (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Amaç: Bu çalışma, infertilite tedavisi alan kadın ve erkeklerde çift uyumu ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve çift uyumunun yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ...

Daha Fazla