ESOGU Academic Open Access System

Ankara’da Bir Üniversite Hastanesine Başvuranların Mevcut Aile Hekimliği Sistemi ve Sevk Uygulaması Hakkında Düşünceleri - The Thoughts on the Family Medicine System and Referral System of the Admission to a University Hospital in Ankara

Show simple item record

dc.contributor.author Güven, Enes Ahmet
dc.contributor.author Aycan, Sefer
dc.date.accessioned 2018-10-04T09:53:37Z
dc.date.available 2018-10-04T09:53:37Z
dc.date.issued 2018-10-04
dc.identifier.citation Güven EA, Aycan S. Ankara’da Bir Üniversite Hastanesine Başvuranların Mevcut Aile Hekimliği Sistemi ve Sevk Uygulaması Hakkında Düşünceleri. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2018;3(3):25-36. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11684/1577
dc.description.abstract Bu çalışmada bir üniversite hastanesinin bazı polikliniklerine başvuran kişilerin aile hekimliği sisteminden memnuniyeti ve sevk sistemi ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel olan bu araştırma Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi’nin bazı polikliniklerine başvuran 18 yaş üstü kişiler ve 18 yaş altındaki çocukların ebeveynlerinin katılımıyla yürütülmüştür. Anket katılımcılara yüzyüze görüşme şeklinde uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya 1302 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 36,7±13,1’dir. Katılımcıların %72,7’si kadın, %79,3’ü evli, %33,6’sı lise mezunu, %39,5’i yüksekokul/üniversite mezunudur. Katılımcıların %35,9’u çalışan, %32,1’i ev hanımıdır. Katılımcıların %41,3’ü aile hekimine başvurmadan doğrudan diğer sağlık kuruluşlarına başvurduğunda katkı payı ödediğini bilmemektedir. Katkı payı ödediğini bilmeyenlerden %60,0’ı bu durumun bundan sonra kendisini ilk olarak aile hekimine başvurmaya yönelteceğini belirtmiştir. Mevcut aile hekimliği sisteminden memnun olanlar tüm katılımcıların %54,1’idir. Memnun olmayanların en çok belirttikleri sebep %78,4 ile ASM’lerin şartlarını yetersiz bulmasıdır. Mevcut aile hekimliği sisteminden memnun olanların en çok belirttikleri sebepler ise sırasıyla; %58,7 ile sıra beklenmemesi, %45,8 ile ASM’lere ulaşımın kolay olmasıdır. Katılımcıların %60,1’i sevk sisteminin uygulanmasını istememektedir. Sevk sisteminin uygulanmasını istemeyenlerin en çok belirttikleri sebepler sırasıyla; %54,7 ile hekim seçme özgürlüğünün devam etmesi için, %40,4 ile sağlık sorunlarına çözüm bulunmasından yetersizlik olacağı için, %39,3 ile hastaneler daha kaliteli hizmet verdiği için şeklinde olmuştur. Aile hekimlerine duyulan güvensizlik ve Aile Sağlığı Merkezlerinin katılımcılar tarafından yetersiz görülmesi memnuniyeti etkilemektedir. Aile hekimlerine duyulan güveni arttıracak çalışmalar ve Aile Sağlığı Merkezlerine verilen teknik desteğin arttırılması yerinde olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it was aimed to determine the satisfaction of the family medicine system people who applied to some polyclinics of a university hospital and their thoughts about the referral system. This cross-sectional study was conducted with the attendance of the parents of children under 18 and children under 18 years of age. This cross-sectional study was conducted with the participation of over the age of 18 and parents of children under 18 years of age. This study was conducted in a university hospital in Ankara. The questionnaire was applied to the participants in the form of face-to-face interviews. Statistical significance was accepted as p <0.05. 1302 people participated in the research. The mean age of the participants was 36.7 ± 13.1. 72.7% of the participants were women, 79.3% were married, 33.6% were high school graduates and 39.5% were university graduates.. 35.9% of the participants were working and 32.1% were housewives. 41.3% of the participants do not know that they pay the contribution directly to other health institutions without applying to the family physician. 54.1% of all participants were satisfied with the current family medicine system. The most stated reason of unsatisfied is that they find the conditions of Family Medicine Center’s insufficient with 78.4%. The reasons stated by those who are satisfied with the current family medicine system are; 58.7% of the queue, 45.8% is easy to access to FMC’s. 60.1% of participants do not want the referral system to be applied. The reasons most indicated by those who do not want to apply the referral system, respectively; 54.7% to continue the freedom of physician choice, 40.4% because of the inability to find solutions to health problems, with 39.3%, hospitals are in the form of providing better quality services. The insecurity of family physicians and the inadequacy of the Family Health Centers by the participants affect the satisfaction. Increasing confidence in family physicians and increasing the technical support to Family Health Centers will be appropriate. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sevk Zinciri tr_TR
dc.subject Aile Hekimliği tr_TR
dc.subject Birinci Basamak tr_TR
dc.subject Hasta Memnuniyeti tr_TR
dc.subject Gatekeeping tr_TR
dc.subject Family Medicine tr_TR
dc.subject Primary Care tr_TR
dc.subject Patient Satisfaction tr_TR
dc.title Ankara’da Bir Üniversite Hastanesine Başvuranların Mevcut Aile Hekimliği Sistemi ve Sevk Uygulaması Hakkında Düşünceleri - The Thoughts on the Family Medicine System and Referral System of the Admission to a University Hospital in Ankara tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Halk Sağlığı Dergisi tr_TR
dc.contributor.department ESOGÜ, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 3 tr_TR
dc.identifier.startpage 25 tr_TR
dc.identifier.endpage 36 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

| Yönerge | Kılavuz | İletişim |

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account