ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Yaşa bağlı maküla dejeneresans hastalarında geniş açılı dijital fundus otofloresans görüntülerinde periferik retinal değişikliklerin değerlendirilmesi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Küçükiba, Kübra
dc.date.accessioned 2018-06-08T05:29:48Z
dc.date.available 2018-06-08T05:29:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Küçükiba, K. Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresans Hastalarında Geniş Açılı Dijital Fundus Otofloresans Görüntülerinde Periferik Retinal Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2017. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11684/1566
dc.description.abstract Yaşa bağlı maküla dejeneresansı gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri bireylerde santral görme kaybının en sık nedenidir. Makülayı etkileyen YBMD gibi hastalıklarda eski kameralarla periferik retina görüntülemesi sağlanamamaktadır. Yeni nesil cihazların kullanıma girmesiyle periferik retina rahatça görüntülenmeye başlanmıştır. Çalışmamızda kliniğimize başvuran YBMD hastalarının renkli ve otofloresans fundus görüntülerinde periferik retina değişikliklerini değerlendirilerek, görülme sıklığının belirlenmesi, hastalığın evresi ve tedavi ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Çalışma grubunda YBMD tanısı olan 277 hastanın 550 gözü, kontrol grubunda sağlıklı olan 45 hastanın 90 gözü değerlendirildi. Hastaların yaşlarının ortanca değeri çalışma ve kontrol grubu için 73 (66-78) ve 63 (61-70.25) olarak bulundu. Çalışma grubunda yer alan 92 göz (%16.7) erken evre, 99 göz orta evre (%18), 95 göz coğrafik atrofi (%17.3) ve 264 göz neovasküler (%48) tip YBMD olarak değerlendirildi. Renkli fundus görüntüleri değerlendirildiğinde çalışma grubunda yer alan 550 gözün %67.8’sinde, kontrol grubunda yer alan 90 gözün %47.8’inde zon 2, zon 3 bölgelerinin en az birinde periferik retinal değişiklik olduğu bulundu. İki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.001). Çalışma ve kontrol grubu için zon 2’de görülen otofloresans değişiklik oranı sırasıyla %21.6, %1.1, zon 3 superiorde %29.6, %18.9, zon 3 inferiorde %32.4, %22.2 olarak bulundu (p < 0.001, p: 0.036, p: 0.054). Zon 2 ve zon 3 superior görüntülerinde çalışma grubunda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla periferik otofloresans değişiklik olduğu bulundu. tr_TR
dc.description.abstract In developed countries the most frequent cause of central vision loss in 65 years and older population is age-related macular degeneration. Peripheral retinal imaging with old cameras is not possible in diseases such as AMD that affect the macula. The peripheral retina has begun to be displayed by using new generation devices. We aimed to evaluate the peripheral retinal changes in color and autofluorescence fundus images of our patients who were referred to our clinic and to investigate the incidence of the disease, the stage of the disease and the relation with the treatment. In the study group, 550 eyes of 277 patients who were diagnosed with AMD and 90 eyes of 45 patients who were healthy in the control group were evaluated. The median age of the patients was 73 (66-78) and 63 (61-70.25) for the study and control group. Ninety-two eyes (16.7%) in the study group were evaluated as early stage, 99 eyes in intermediate stage (18%), 95 eyes in geographical atrophy (17.3%) and 264 eyes in neovascular type (48%). When the color fundus images were evaluated, it was found that in study group 67.8% of 550 eyes and in control group 47.8% of 90 eyes had a peripheral retinal changes in at least one of zone 2 or zone 3 regions. This difference between the two groups was statistically significant (p < 0.001). The autofluorescence change rates of the study and control group in zone 2 were found that 21.6%, 1.1%, in zone 3 superior 29.6%, 18.9%, in zone 3 inferior 32.4%, 22.2% (p < 0.001, p: 0.036, p: 0.054). In the peripheral autofluorescence images of zone 2 and zone 3 superior, there was a statistically significant difference in the study group compared to the control group. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı tr_TR
dc.subject Periferik Değişiklik tr_TR
dc.subject Otofloresans tr_TR
dc.subject Ultra Geniş Açılı Görüntüleme tr_TR
dc.subject Age-Related Macular Degeneration tr_TR
dc.subject Autofluorescence tr_TR
dc.subject Peripheral Abnormalities tr_TR
dc.subject Ultra-Wide-Field Imaging tr_TR
dc.title Yaşa bağlı maküla dejeneresans hastalarında geniş açılı dijital fundus otofloresans görüntülerinde periferik retinal değişikliklerin değerlendirilmesi tr_TR
dc.type physicsThesis tr_TR
dc.contributor.department ESOGÜ, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster