ESOGU Academic Open Access System

Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Recent Submissions

 • Hasanzada, Humira (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
 • Akan, Enes (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmaya konu olan yazma eser, Milli kütüphane 06 Hk 5053/2 numarada kayıtlı ve toplam 94 varaktan oluşmaktadır. Hâzâ Kitap Mevlüd-i Fahr-i Mevcûd Muhammed Mustafâ-ra Salavât ile başlayan mecmûada sırasıyla Hikâyet-i ...
 • Avçin, Mehmet (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  İbrahim Gülşenî, edebiyatımızdaki önemli mutasavvıf şairlerdendir. Mensup olduğu gelenek içerisinde pek çok eser kaleme almıştır. Genelde sanat kaygısından uzak ve ilgili tasavvuf öğretilerini mürit ve okuyucularına öğretme ...
 • Okhan, Ülker (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Türkiye’de 1950’li yıllarda sanayileşmenin gelişimi ile birlikte kentleşmenin hız kazanması kaçınılmaz olmuştur. Sanayi ve ekonomik gelişimler ile birlikte kırdan kente, kentten kente göç hareketliliği başlamıştır. ...
 • Yurttaş, Muhammet Nurullah (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  16. yüzyıl şâirlerinden olan Hüseyin b. Ahmed-i Sirozî, bugünkü Yunanistan sınırları içerisinde yer alan ve bir dönem Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki darphane merkezlerinden olan Serez (Siroz) şehrinde doğmuştur. ...
 • Külahçı, Fatih (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Baki Süha Ediboğlu (1915-1972) hakkında daha önce ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın konusu, onun hayatı ve eserlerinin incelenmesidir. Çalışmanın amacı Baki Süha’nın hayatı ve eserleriyle Türk ...
 • Gülüm, Emrah (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  14. yüzyılın ikinci çeyreği ortalarında doğan ve 15. yüzyılın ilk çeyreği ortalarında vefat eden Ahmedî, Divan Edebiyatı ve Divan Edebiyatı Geleneği için kurucu şair olması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Ancak ...
 • Özcanar Sel, Gözde (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Hüseyin Kefevî’nin Bustân-Efrûz-ı Cinân Der-Şerh-i Gülistân isimli eseri, İranlı meşhur Saʻdî-i Şirazî’nin Gülistân isimli eserini şerh etmek amacıyla kaleme alınmış bir metindir. Hüseyin Kefevî, 16. yüzyılda kaleme ...
 • İnci, Merve (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu gerçekten hareketle, XVI. asrın ihtişamının dilin kullanımındaki etkisini incelemek amacıyla bu tez çalışmasında, Leylâ ile Mecnûn, Yûsuf ve Zelîhâ, Şem„ ü Pervâne, Gül ü Bülbül, Gül ü Nevrûz, Hüsrev ü Şîrîn, Şîrîn u ...
 • Akbaş, Onur (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kenan Hulusi Koray, Yedi Meşale topluluğunun tek nesir yazarı olarak bilinir. Oysa topluluğun etkisinde yazdığı ilk nesirleri şiirsel özelliğe sahiptir. Bu özellikteki metinleri kelime seçimi ve anlam yoğunluğu bakımından ...
 • Yıldırım, Serpil (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Her türlü otoriteye karşı gelme anlamı içeren isyan kavramı şiddet barındıran, toplumsal düzenin alt üst edildiği sosyolojik ve siyasal bir olaydır. Toplumsal düzene duyulan memnuniyetsizlikten doğar ve var olan otoriteyi ...
 • Sağıroğlu, Birsel (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, Cumhuriyet Dönemi Türk romanında zaman ögesini genel çizgileriyle değil, en özgün nitelikleriyle kavrayabilecek yapısalcı bir yöntemle çözümlemek hedeflenmiştir. Bu nedenle dönemin romanlarının zaman ...
 • Kaya, Aslıhan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tezimizin konusu Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 3904 numarada kayıtlı “Mecmua-ı Terkib-i Bend ve Terci-i Bend” adlı şiir mecmuasıdır. Bu mecmua çalışmamızda inceleme ve metin olmak üzere iki bölüm oluşturularak incelenmiştir. ...
 • Kuşkonmaz, Ezgi (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Dillerdeki çokluk kategorisinin belirlilik ve belirsizlik olmak üzere iki ayrı bağlamda değerlendirilebildiği görülür. Her dil, kendi içinde mevcut ifadeyi genişletebilmek için miktar sözcüklerini kullanarak belirsizliğe ...
 • Tuncer, Eda (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Ferîdüddîn Attâr’ın Mantıku’t-tayr mesnevisinin Anadolu sahasındaki ilk manzum çevirisi 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Gülşehrî tarafından yapılmıştır. Mesnevi, Kemal Yavuz tarafından ...
 • Ülker, Gökhan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  İnsanoğlunun toplumsallaşma süreci içerisinde birlikte yaşamak, paylaşmak ve yaratmak güdüleri ile oluşturdukları her kazanımı inceleyen Halk Bilimi, toplumsal yaşam sürecinde sürekli değişen ve gelişen bir alanı inceler. ...
 • Ersoy, Gülser (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Eski Uygur Türkçesi metinleri birleşik yapılı tümcelerin kullanımı açısından oldukça zengin bir malzemeye sahip olduğundan birleşik katmanlı tümcelerde görülen göreceli zaman anlamının incelenmesinde zengin bir veri tabanı ...
 • Yılmaz, Batuhan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu tez, oluşumu milattan öncelere dayanan çerçeve hikâye tekniğiyle farklı yüzyıllarda meydana getirilmiş Hint edebiyatına ait çerçeve hikâyeler ve Klasik Türk edebiyatında Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiş mensur çerçeve ...
 • Gün Gürer, Esin (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bu yüksek lisans tezinin konusu, Nâbî'nin, İranlı şair Ferîdü'ddîn-i Attâr'ın İlâhî-nâme'sindeki bir hikâyeyi genişleterek ve ona yeni bölümler ekleyerek meydana getirdiği bir aşk ve bu aşka bağlı bir serüvenin manzum ...
 • Güvenç, Başak (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Kenan Hulûsi Koray, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren eser vermeye başlamış, Servet-i Fünun dergisi çevresinden tanıdığı altı arkadaşıyla birlikte cumhuriyetin ilk edebî topluluğu olan Yedi Meşaleciler içinde yer almış ...

View more