Tarih Anabilim Dalı

Recent Submissions

 • Zeyben Karakuş, Ayşe Niğdem (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Salgın hastalıklar, dünyada olduğu gibi ticaret yolları güzergâhında bulunan Osmanlı coğrafyasında her daim ciddi derecede tahribatlara neden olmuştur. Özellikle 19. yüzyılda ortaya çıkan kolera salgını ve çiçek hastalığı ...
 • Maralli, Sezer (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Osmanlı Devleti’nde basın 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren gelişmeye başlamış ve devlet yıkılana kadar önemli bir kitle iletişim aracı olarak varlığını sürdürmüştür. Basın, hem iktidar çevreleri hem de muhalefet ...
 • Kazımova, Bayaz (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Azerbaycan-Ermenistan arasındaki olayların temeli eski dönemlere dayanmaktadır. XIX. ve XX. yüzyılda Azerbaycan’ın en güzel topraklarına Ermenilerin yerleştirilmesi Azerbaycan topraklarının birkaç defa bölünmesi ve ahalinin ...
 • Göçeri, Bayram (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Hüdâvendigâr Eyâleti, Sultanönü Sancağı’na bağlı Günyüzü Nahiyesinin 19. yüzyıldaki sosyo - ekonomik yapısı hakkında çok önemli bilgiler veren Günyüzü Temettü’at Defterleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi 723 numaralı ...
 • Sakarya Aslan, Yasemin (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmanın amacı; temettuat defterlerine ve salnamelere göre, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Hüdavendigar eyaleti nahiyelerinden olan İnönü’nün sosyo-ekonomik durumunu ortaya koymaktır. Şehirlerin sosyal tarihi, ülke ...
 • Saygın, Selami (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Oğuz Türklerinin bir bölümü olan Irak Türkmenleri, Emeviler, Abbasiler, Büyük Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde peyder pey Irak'a gelip yerleşmişlerdir. Emevi ve Abbasi dönemlerinde Irak'a zorunlu olarak ve daha çok asker ...
 • Çankaya, Ömer (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Bu tezin amacı, 30 Kasım 1918?20 Ağustos 1919 tarihleri arasında Yeni Gazete'de çıkmış olan haberler ışığında, tehcire tabi tutulan Ermenilerin Mondros Mütarekesi sonrasında geri dönüşlerini, Ermeni dul ve yetimlerinin ...
 • Emiroğlu, Atiye (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Hasan Polatkan 1915'te Eskişehir'de doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi bu şehirde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Bir dönem Ziraat Bankası Müfettiş Muavinliği yapan ...
 • Şahin, Halil (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma, Osmanlı arşiv kayıtlarından yola çıkarak 19. yüzyıl ortalarında Eskişehir’in Bozan, Laçin, Muttalip, Gündüzler ve Sepetçi Köylerinin sosyo ekonomik durumunu ortaya koymayı ve söz konusu köylerin sosyo-ekonomik ...
 • Celep, Öykü (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Tezimizde Macar-Polonyalı Mülteciler Meselesinin Osmanlı Devleti’nin siyasî ve askerî gündeminde yarattığı derin etkiyi, Osmanlılara hatta yeni modern Türkiye devletine bıraktığı çağdaşlaşma mirasını; meselenin kökeninde ...
 • Kızıltaş, Demet (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin mutasarrıflık kayıtlarını kapsayan Kıbrıs’a ait 30 numaralı defterin transkribe edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmış, bu sayede çok kıymetli bir defter istifadeye sunulmuştur. ...
 • Altay, Sadet (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Toplumun sağlığı, bireyin sağlığı kadar önemli ve değerlidir. Bu amaçla Milli Mücadele döneminde, sosyal devlet anlayışının gereği olarak, halkın sağlığının korunması ve yükseltilmesi hedeflendi. Büyük Millet Meclisi’nin ...
 • Özcan, Elvan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmanın amacı, Boğazlar üzerindeki Osmanlı – Rus mücadelesini araştırmaktır. Bu çalışmanın verileri, konu ile ilgili yayınlanmış kitap ve makaleler, Başbakanlık Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivindeki konu ile ilgili ...
 • Dağcı, Hatice (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmanın amacı, Maarif Nezareti’nden Maarif Vekâleti’ne geçiş sürecinin, 1920- 1938 yıllarında Maarif Vekâleti’nin karşılaştığı sorunların, Maarif Vekâleti’nin çağdaşlaşmayı hedefleyerek yaptığı çalışmaların ve ...
 • Gülşen, Ayşegül (ESOGÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmanın amacı; temettuat defterine ve salnamalere göre, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Kosova Vilayeti kazalarından olan Gilan'ın sosyo - ekonomik durumunu ortaya koymaktır. Şehirlerin sosyal tarihi, ülke ve ...
 • Eren, Emine (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan diğer zümrelerden daha fazla ayrıcalık sahibi olan Rumlar, XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı yönetimi altında yaşamaktan büyük bir memnuniyet duymuşlardı. Ancak XVIII. yüzyılın ikinci yarısından ...
 • Erdinç, Utku Can (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bankacılık ile ilgili ilk bilgiler ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Bu dönemde kıymetli eşyalar ve mallar tapınaklara emanet edilmiş ve buralarda el değiştirmiştir. Tapınak bankacılığı olarak da adlandırılan bu süreç zamanla ...
 • Civelekler, İsmail Hakkı (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  1900 yılında Eskişehir'de doğan Fahrettin Kerim Osmanlı Devleti'nin son zamanlarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarını görme fırsatı yakalamış, ancak çok istediği halde 2000'li yıllara erişemeden 1987 yılında yaşamını ...
 • Yıldırım, Şener (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada, kendisini eğitime adamış, nadir rastlanan eğitimcilerden birisi olan Orhan Oğuz'un Eskişehir'in çorak toprakları üzerinde tüm zorluklara rağmen nasıl bir eğitim vahası kurduğu ve bu vahanın şehre katkıları ...
 • Yılmazer, Şenay (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Reşat Şemsettin Sirer, Cumhuriyet döneminin 22. Millî Eğitim Bakanıdır. Recep Peker’in Başbakanlığındaki çok partili siyasi hayata geçişten sonraki ilk hükümette görev alması ile tarihe geçmiştir. Reşat Şemsettin Sirer’in ...

View more