ESOGU Academic Open Access System

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Öztürk, Fatma Dolunay (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada, günümüz etkileşim ve iletişim alanlarından en yaygını olan sosyal medyanın kullanımı ve sosyal medyanın belirtilen lise öğrencilerinin dinî bilgi ve algılarına olumlu veya olumsuz etkilerinin incelenmesi ...
 • Şahin, Hacı Mehmet (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Bu tez, Türkiye‟de değiĢen siyasî yapı ile birlikte dinî yaĢantıda son zamanlarda bir değiĢim ve Türkiye‟de dindarlık eğilimlerinde artıĢ olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‟de değiĢen siyasî ...
 • Uygun, Hasibe Nur (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Sorgulayan, eleştiren ve inceleyen bir yapıda olan insan, gelişim süreci içinde varlık, olay ve olguları öğrenmek ister. Soru sorma, dil gelişimi ile beraber başlar ve hayat boyu devam eder. Sorulan sorular, ilk olarak ...
 • Durmaz, Canan (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu araştırmanın konusu, din sosyolojisi perspektifinde çatışma çözümünün karakteristiğini belirlemeye ve İslam’ın çatışma çözüm alanıyla etkileşimini değerlendirmeye yöneliktir. Çalışmada temel problem dinin çatışma ...
 • Abanoz, Süleyman (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinde yer alan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Samsun, Erzurum şehirlerindeki ilahiyat/İslami ilimler fakültesi öğretim elemanları, DKAB/İHL meslek dersleri öğretmenleri ...
 • Genç, Hacer (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kutsal kitaplar zorlu yaşam olayları ile karşılaşmış bireylerin başa çıkma sürecine pek çok açıdan destek sağlayıcı mesajlar ve örnekler içerir. Yaşanmış başa çıkma yöntemlerini barındıran bu örnekler, kriz durumunda ...
 • Yamaç, Muhammed (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Toplum, karşılıklı etki ve tepkiler bütünüdür. Bu bakımdan dinin, birçok alanla münasebeti bulunmaktadır. Bunlar, din sosyolojisinin ana konuları arasında yerini almaktadır. Söz konusu münasebetlerden biri de siyasettir. ...
 • Karagülle, Elmas Nur (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kur’an’da cehennem tasvirleri ve sahnelerinin anlatılış amacı ödül ve ceza yöntemi içersinde değerlendirildiğinde “inzâr” metodu ortaya çıkmaktadır. İnzar; muhataba yasakla ilgili bilgi vererek gerçekleştirilen sakındırma ...
 • Bircan, Esra (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma, din görevlilerinin sorunlarla başa çıkmada Kur’an’ı Kerim’de yer alan peygamber dualarına başvurma durumlarını; bu duaların sorunlarla başa çıkma tutumları içindeki yerini incelemeyi amaçlamaktadır. Kur’an, ...
 • Gültekin, Fatma (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bazı dindarlardan daha ahlâki davranan ve karakter sahibi ateistler vardır. Bu gerçekten hareketle ateizm dinlerin ve Tanrı'nın bir kişinin ahlaki eylemlerini temellendiremeyeceğini savunur. Ateist etik temellendirme ...
 • Bekar, Fatma (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın yaratılış ile ilgili düşüncesini “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsiri bağlamında incelediğimizde yoktan yaratma teorisine dayandığını görmekteyiz. Kadiri mutlak Yüce Allah’ın, âlemi ve içindeki ...
 • Öztürk, Bernanur (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmada kadınların yaşadıkları sorunlar, kadınların yaşadıkları sorunları kendi anlam dünyalarında hangi perspektiften hangi değerlerle nasıl anlamlandırdıkları, sorunlarını anlamlandırmada ve sorunlarla başa ...
 • Yılmaz, Halil İbrahim (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Son yüzyıldaki hızlı değişimler toplumları ve bireyleri çeşitli şekillerde etkilemektedir. Bu etki alanının en önemli unsurlarından birisi çokkültürlü toplumlardır. Çokkültürlülük, değişen dünyada ülke sınırlarının ...
 • Dalfidan, Büşra (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  God conception, which is the manifestation of the cause of human being, has a structure that encompasses every aspect of his life. At the same time, human life has targeted himself to be happy. The purpose of the study ...
 • Artıran, Hasan (Esogü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Necip Fazıl Kısakürek ülkemizin yetiştirdiği en velûd yazarlardan birisidir. Yazmakla kalmayıp konferanslarla toplumu bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmuştur. Onun birçok fikri, şiiri, beyti dilden dile dolaşmakta, ...
 • Çolak, Rabia Büşra (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Religious attitudes and behaviours are associated to Islamophobia, first of all an overwiev of the concepts of attitude, behavior and Islamophobia was given. Then in the first part, the formation of our behavior and ...
 • Özen, Ömer (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İslam’a ve Müslümanlara karşı duyulan temelsiz korku, Müslümanlara olumsuz ve aşağılayıcı kalıplaşmış düşünce ve inançlar atfeden bir dizi kapalı görüşler tarafından işlenmiş iğrenme, nefret ve düşmanlık olarak tanımlanan ...
 • Acı, Ahmet (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Tarih boyunca insanoğlu hem gök cisimlerinin yapısını anlamakla uğraşmış ve bunun için pek çok yöntem ve araç geliştirmiş, hem de pek çok kültürde gök cisimleri ilahi varlıklar olarak görülmüş ve onların insanlığın ...
 • Yıldız, Kübra (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  2-6 yaş arası çocuk sahibi ailelerin ebeveyn tutumları ve çocuk yetiştirmede başvurdukları disiplin yöntemleri ile dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalışma, din psikolojisi alanında yapılan ...
 • Karapınar, Ayşegül (ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  İnşirah Suresinin psiko-sosyal analizi ile zorluk ve sıkıntı durumlarının aşılmasında manevi desteğin ilkelerini ve bu ilkelerin, Hz. Peygamber’in hayatındaki örnekleri konu edinen araştırmanın amacı, zorluk ve sıkıntıyla ...

View more